Mēs lietojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu lietošanas pieredzi mūsu lapā.

Kas ir sīkdatnes un kā mēs tās izmantojam lasiet šeit -  Privātuma Politika.

Turpinot lietot mūsu lapu, jūs piekrītat pieņemt tās sistēmas sīkdatnes, kas nodrošina pareizu lapas funkcionēšanu.

Atteikšanās no atbildības


Atteikšanās no atbildības un riska uzņemšanās

Reģistrējoties Player Pathway tiešsaistes futbola treniņu programmā, ko nodrošina Coerver®, es kā vecāks vai aizbildnis apzinos, ka ar programmā ietilpstošajām darbībām ir saistīts risks. Ar šo es piekrītu uzņemties visu minēto risku sevis, bērna un ģimenes vārdā.


Riska uzņemšanās

Es, vecāks vai likumīgais aizbildnis, apzinos, ka sportā vai aktivitātēs, kas saistītas ar augstumu vai kustību, var gūt nopietnas traumas, tostarp miesas bojājumus vai nāvi. Pilnībā apzinoties šos riskus, ar šo dodu piekrišanu manam bērnam(-iem) piekļūt visiem Vietnes www.coerver.playerpathway.com pakalpojumiem un izmantot tos, kā arī piekļūt jebkuram no Coerver® Futbola skolas pakalpojumiem, izmantot un piedalīties tajos. Es apzinos, ka šīs darbības notiks manās mājās vai noteiktā teritorijā, un ka var tikt nodarīts kaitējums man vai trešajām personām piederošajam īpašumam. Es uzņemos visu risku un atbildību, kas saistīta ar šīm darbībām manās mājās, personīgajā īpašumā, trešās personas īpašumā vai izvēlētajā teritorijā, lai iesaistītos Coerver® Futbola skolas pakalpojumos. Es pilnībā uzņemos visus riskus, kas saistīti ar dalību Vietnes pakalpojumos un/vai Coerver® Futbola skolas pakalpojumos, savā, bērnu un ģimenes vārdā, ieskaitot attiecīgos mantiniekus un pēctečus. Es kā vecāks vai likumīgais aizbildnis uzņemos pilnu atbildību par jebkādu aprūpi vai medicīnisko palīdzību, kas jebkurā laikā nepieciešama manam bērnam.


Atteikšanās no atbildības

Es kā vecāks vai likumīgais aizbildnis apzināti un brīvprātīgi ar šo uz visiem laikiem atbrīvoju (un apņemos necelt prasību pret) Player Pathway, LLC, Sportsmethod USA, Inc, Coerver® zīmolu, tā attiecīgos organizatorus, filiāles, partnerus, amatpersonas, direktorus, darbiniekus, biedrus, īpašniekus, brīvprātīgos, aģentus, korporatīvos sponsorus, skolotājus, viesus un/vai pārstāvjus un katru personu atsevišķi (kopā saukti – “Organizatori”) no jebkādām pretenzijām un atbildības, kas izriet no jebkādiem zaudējumiem (miesas vai īpašuma bojājumiem), ievainojumiem, nāves un jebkādām citām pretenzijām, pilnā tiesību aktos paredzētajā apmērā.


Zaudējumu atlīdzināšana

Es kā vecāks vai likumīgais aizbildnis arī apņemos atlīdzināt zaudējumus un pasargāt no atbildības Organizatorus attiecībā uz visām prasībām, pieprasījumiem, zaudējumiem un izmaksām, tostarp (bez ierobežojuma) saprātīgu advokātu honorāru, izmaksām, kas radušās saistībā ar jebkāda miesas bojājuma nodarīšanu manam bērnam(-iem) vai citām personām, slimībām, nelaimes gadījumiem, nokavējumu, īpašuma bojājumiem un/vai citiem jebkāda veida zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas manam(-iem) bērnam(-iem) radušies saistībā ar bērna(-u) dalību tiešsaistes programmā.


MANA ATTEIKŠANĀS NO PRASĪJUMIEM ŠAJĀ LĪGUMĀ SKAIDRI ATTIECAS UZ MIESAS BOJĀJUMIEM, ZAUDĒJUMIEM VAI NELAIMES GADĪJUMU, KURĀ SAKARĀ AR DALĪBNIEKA PIEDALĪŠANOS TIEŠSAISTES PROGRAMMĀ VARĒTU CIEST DALĪBNIEKS VAI CITAS PERSONAS.


Kā bērna(-u) vecāks vai likumīgais aizbildnis apliecinu, ka esmu iepazinies ar šo atteikuma veidlapu un atļauju manam bērnam(-iem) piedalīties Coerver® Futbola skolas pakalpojumā.

Es, savā, mana laulātā, mana bērna(-u) un mana / mūsu mantinieku, cesionāru, personīgo pārstāvju un tuvāko radinieku vārdā ar šo apņemos atlīdzināt zaudējumus un pasargāt visus iepriekšminētos Organizatorus no atbildības par visām saistībām sakarā ar mana bērna(-u) iesaisti vai līdzdalību šajās programmās, pat ja tās izriet no viņu nolaidības vai nepareizas rīcības, pilnā tiesību aktos atļautajā apjomā.

Es parakstu šo atteikumu elektroniski, un saskaņā ar Elektronisko darījumu likumu šāda elektroniska reģistrācija un elektroniskais paraksts ir spēkā tāpat kā ar roku parakstīts dokuments, kas pastāv fiziskā formātā, un saskaņā ar likumu ieraksta vai paraksta juridisko spēku vai izpildāmību nedrīkst liegt vienīgi tāpēc, ka tas noformēts elektroniski.